ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 36 (2008)" (Page 4)

Τόμος 36 (2008)

Προσθετική αποκατάσταση της συγγενούς έλλειψης των άνω πλάγιων τομέων: αδροποιημένη γέφυρα ή επιεμφυτευματική στεφάνη;

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Π. ΚΙΡΚΟΡΙΑΝ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):149- Η συγγενής έλλειψη των άνω πλάγιων τομέων απα­σχολεί σχετικά συχνά ασθενείς και κλινικούς, λόγω των λειτουργικών και, κυρίως, των αισθητικών προβλημάτων που δημιουργεί. Στη σύγχρονη επανορθωτική οδοντιατρι­κή υπάρχουν διάφορες δυνατότητες αντικατάστασης των μεμονωμένων ελλειπόντων αυτών δοντιών. Οι παράγο­ντες που επηρεάζουν την επιλογή του τύπου της προσθε­τικής εργασίας και τη σχεδίασή της είναι, κυρίως, ο χρό­νος έναρξης της θεραπείας σε σχέση με την ηλικία του ασθενή και ο περιορισμός κατά το δυνατόν της άσκοπης αποκοπής οδοντικής ουσίας των παρακείμενων δοντιών. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η παρουσίαση δυο περιπτώσεων προσθετικών αποκαταστάσεων συγγενούς έλλειψης των άνω πλάγιων τομέων, ελάχιστα επεμβατικών στα παρακείμενα δόντια: μια περίπτωση με αδροποιη­μένη γέφυρα συνδεόμενη με ρητινώδη κονία και μια περί­πτωση με επιεμφυτευματικές μονήρεις στεφάνες....

Οδοντιατρική περίθαλψη των ΑMEΑ που διαβιούν στα ιδρύματα του Νομού Θεσσαλονίκης

X. ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ, Α. ΦΩΤΙΟΥ, Ν. ΚΟΤΣΑΝΟΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):157-163 Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) εκτιμάται σε 9.3%, ενώ ένα εκτιμώμενο 4,7% αυτών ζει σε ιδρύ­ματα. Ακριβής καταγραφή του αριθμού αυτών στο νομό Θεσσαλο­νίκης θα ήταν χρήσιμη για το σχεδιασμό της οδοντιατρικής τους αντιμετώπισης. Σκοπός: ήταν η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των ατό­μων που διαμένουν και/ή επισκέπτονται καθημερινά τα ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την προληπτική παρέμβαση και θεραπευτική αντιμετώπιση των οδοντιατρικών αναγκών τους. Υλικό-Μέθοδος: αναζητήθηκε ο κατάλογος των Ιδρυμάτων του νομού Θεσσαλονίκης, όπου διαμένουν ΑμεΑ. Πραγματοποιή­θηκαν επισκέψεις στα ιδρύματα και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους οδο­ντιάτρους όπου υπήρχαν. Συλλέχθηκαν στοιχεία για: τον αριθμό των ατόμων, το φύλο,...

Σύνδρομο Sturge – Weber

Α. ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ, I. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):165-171 Το σύνδρομο Sturge-Weber είναι ένα νευροδερματικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αγγειώματα των λεπτών μηνίγγων του εγκεφάλου και του δέρματος του προσώπου, στην έκταση που νευρούται από το τρίδυμο νεύρο, ακολουθώντας την πορεία του και πιο συχνά την πορεία των δύο πρώτων κλάδων του. Πρόκειται για μία μη κληρονομούμενη διαταραχή που εμφανίζεται στη γέννη­ση, η αιτιολογία της οποίας παραμένει αδιευκρίνιστη. Η κλινική εικόνα ποικίλλει στους ασθενείς του συν­δρόμου. Στην τυπική του μορφή είναι εμφανές το δερματι­κό αγγείωμα του προσώπου και οι βλεννογόνιες εκδηλώ­σεις του στη στοματική κοιλότητα. Επίσης, παρατηρούνται νευρολογικές διαταραχές (επιληπτικές κρίσεις, ημικρανίες ή απλός πονοκέφαλος, ημιπληγία ετερόπλευρα της αγγειωμάτωσης του εγκεφάλου και νοητική στέρηση), καθώς και οφθαλμικές διαταραχές (γλαύκωμα, αγγείωμα του χοριοειδούς, βούφθαλμος ή ημιανοψία). Η...

Ανάταξη εξαρθρήματος κροταφογναθικής διάρθρωσης με στοματοδιαστολέα

I. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΡ. ΒΕΝΕΤΗΣ, ΣΤ. ΤΣΟΒΑ, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):19-24 Σκοπός: Το εξάρθρημα της Κ Γ Δ είναι αρκετά συχνό σύμβαμα, για το οποίο ο εφημερεύων νοσοκομεια­κός γιατρός (οδοντίατρος ή γναθοπροσωπικός χειρουρ­γός) αλλά και ο ιδιώτης οδοντίατρος καλείται να θεραπεύσει-ανατάξει άμεσα. Η ανάταξη τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δειχθεί ένας άλλος, εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος ανάτα­ξης του εξαρθρήματος της ΚΓΔ με τη χρήση του στοματο­διαστολέα. Μέθοδος: παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις ασθενών με οξύ εξάρθρημα ΚΓΔ, στους οποίους έγινε επιτυχής χρήση του στοματοδιαστολέα Douen- Molt, με αποτέλε­σμα άμεση ανάταξη, χωρίς τη χρήση υποβοηθητικών μέσων, πχ μυοχαλαρωτικών, τοπικών αναισθητικών κτλ. Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί αποτυχημένη προσπάθεια ανάταξης με τον κλασσικό «Ιπποκράτειο» τρόπο της αμφίχειρης σύλληψης της κάτω γνάθου, και της...

Νεότερα συστήματα αισθητικών πολυμερών και ολοκεραμικών αξόνων

Β.Α. ΑΛΕΞΟΥΔΗ , Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΓΑΡΕΦΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):25-36 Η ανασύσταση μύλης ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με ενδορριζικό άξονα αποτελεί καθημερινή κλινική πρακτική. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς μεταλλικοί προκατασκευασμένοι άξονες και χυτοί μεταλλικοί με ψευδοκολόβωμα μύλης. Ωστόσο, οι αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις οδήγησαν στη χρήση και άλλων υλικών για κατασκευή αξόνων. Τέτοιοι είναι πολυμερείς άξονες με ανθρακονήματα (C-posts), υαλονήματα, ίνες χαλαζία, διασταυρούμενες ίνες πολυαιθυλενίου, καθώς και πολυμερείς άξονες από ίνες πυριτίου/ζιρκονίου εμβυθισμένες σε εποξική ή σε πολυεστερική και μεθακρυλική ρητινώδη μήτρα. Υπάρχουν, επίσης, και προκατασκευασμένοι ολοκεραμικοί άξονες αλουμίνας ή διοξειδίου του ζιρκονίου, σε συνδυασμό με πολυμερή ή χυτεύσιμα υαλοκεραμικά υλικά για την ανασύσταση μύλης. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διεξοδική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις ιδιότητες και την κλινική συμπεριφορά των νεότερων...

Η χρήση της υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας στον προεγχειρητικό έλεγχο για την εξαγωγή έγκλειστων και ημιέγκλειστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου

ΓΡ. I. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):37-45 Εξαιτίας των στενών ανατομικών σχέσεων μεταξύ των ακρορριζίων των έγκλειστων αι ημιέγκλειστων σωφρονιστή­ρων της κάτω γνάθου με το γναθιαίο πόρο, επιβάλλεται προ-εγχειρητική προετοιμασία, που θα περιλαμβάνει έναν λεπτο­μερή ακτινογραφικό έλεγχο και αξιολόγηση όλων των ανατο­μικών δομών σε σχέση με τα έγκλειστα δόντια έτσι, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση δυσάρεστων συμβαμάτων και να ελα­χιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ζωτικών στοιχείων. Η ακτινογραφία εκλογής για αυτόν τον προεγχειρητικό ακτινο­γραφικό έλεγχο είναι η πανοραμική ακτινογραφία και επικου­ρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν η οπισθοφατνιακή ακτινο­γραφία και η ακτινογραφία δήξεως. Υπάρχουν, όμως, περι­στατικά στα οποία δεν είναι αρκετές οι πληροφορίες που δίνονται από τις τρεις αυτές απεικονιστικές μεθόδους και αυτό οφείλεται στο γεγονός της αλληλεπικάλυψης των ανα­τομικών μορίων που οδηγεί σε εσφαλμένη εκτίμηση και διά­γνωση της κατάστασης....
1 2 3 4 5