ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 36 (2008)" (Page 3)

Τόμος 36 (2008)

Κλινικοί, μορφολογικοί και μοριακοί δείκτες. Η προγνωστική τους αξία στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας

Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ, Αθ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστήριο Στοματατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):241-248 Παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει υπάρξει τα τελευ­ταία χρόνια όσον αφορά τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, η πρόγνωση των κακοήθων νεοπλασμάτων της στοματικής κοιλότητας παραμένει ακόμα πτωχή. Ετσι, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη της γνώσης και αξιολόγη­σης των διαφόρων προγνωστικών παραμέτρων, που αυτο­νόητα σχετίζονται και με την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος στον κάθε ασθενή. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με τον ασθενή (ηλικία, φύλο, γενικοί παράγοντες, ανοσολογικές παράμετροι) ή με τον όγκο (εντόπιση, TNM σταδιοποίηση, ιστολογικές παράμετροι κ.τ.λ.). Τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο της προσοχής των επιστημόνων βρίσκονται οι μελέτες για την κατανομή του DNA, οι δείκτες πολλαπλασιασμού, συγκεκριμένα ογκογονίδια, συστατικά του εξωκυττάριου οργανισμού και οι μεταλλοπρωτεινάσες....

A technique to fabricate custom provisional fixed partial dentures combining PMMA and light-polymerizing PEMA materials

K. STAMOULIS, D. TORTOPIDIS Department of Fixed Prosthodontics and Implant Prosthetics, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):249-252 Among different techniques for a custom provisional fixed partial denture construction, the indirect-direct one is a well-established method. It can be completed in the dental office, reducing the overhead cost of producing fixed prostheses. During the first (indirect) phase of this technique, a PMMA (methyl methacrylate) material is used for a shell to be fabricated extraorally. A reline procedure that takes place intraorally is the second (direct) phase necessary to complete the provisional bridge construction. A PR'MA (R' = ethyl, vinyl, isobutyl) material is used for relining. A modification of the above technique is proposed using a light-polymerizing PEMA (or ethyl methacrylate) material instead of...

Σύγχρονη τεχνολογία και κλινική πράξη

ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ: ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):17-18 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την ευκαιρία του ετήσιου συνεδρίου της ΣΕΒΕ, θα ήθελα να μοιρασθώ μερικές σκέψεις μαζί σας όσον αφορά το κεντρικό θέμα «Η Σύγ­χρονη τεχνολογία και κλινική πράξη». Η Οδοντιατρική, ως επιστήμη, επάγγελμα και λειτούργημα, έχει σήμερα καταξιωθεί και αναγνω- ρισθεί απ’ όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες. Η εξιδείκευση σε πολλά επιμέρους αντικείμενα και η ραγδαία διείσδυση της τεχνολογίας στην κλινική πράξη έδωσαν νέα ώθηση στην αποκατάσταση των πολλαπλών προβλημάτων του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος. Η οδοντιατρική πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να καθιερωθεί σήμερα σε υψηλά standards στη συνείδηση των επιστημόνων και του κοινού. Όλοι γνωρίζουμε, είτε από προσωπικές εμπει­ρίες, οι παλαιότεροι, είτε στα μετέπειτα χρόνια, οι νεώτεροι, πώς γίνονταν η εξάσκηση του οδοντια­τρικού επαγγέλματος. Από την άσκηση στο δρόμο με...

Χειρουργική Εξαίρεση Υπερώιου Ογκώματος

ΣΠ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, ΕΙΡ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ, ΧΡ. ΓΕΩΡΠΟΥ, ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):91-97 Το υπερώιο όγκωμα (torus palatinus, TP) αποτελεί τη συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή ενδοστοματικής εξόστωσης, με εντόπιση στη μέση γραμμή της σκληρής υπερώας. Πρόκειται για καλοήθη, αργά αναπτυσσόμενη οστική διό­γκωση των υπερωίων αποφύσεων της άνω γνάθου. Στην εργασία αυτή γίνεται αρχικά ανασκόπηση της βιβλιογρα­φίας όσον αφορά την κλινική ταξινόμηση, την αιτιοπαθο- γένεια και τη συχνότητα εμφάνισης του TP, για να περι­γραφεί στη συνέχεια το πρωτόκολλο για τη χειρουργική αφαίρεσή του σε περιβάλλον ιατρείου. Στη συζήτηση που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στις ενδείξεις χειρουργικής παρέμβασης, καθώς και στις πιθανές επιπλοκές και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Υπερώιο όγκωμα, άνω γνάθος

Ταξινόμηση και αιτιοπαθογένεια της οδοντικής φθοράς

Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΓΑΡΕΦΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):99-110 Ο όρος «οδοντική φθορά» (tooth wear) χρησιμοποιεί­ται για να περιγράψει την απώλεια των σκληρών οδοντι­κών ιστών από μη τερηδονικά, αναπτυξιακά ή τραυματικά αίτια. Σε αυτά περιλαμβάνονται μία πληθώρα μηχανικών και χημικών παραγόντων τόσο ενδογενούς όσο και εξωγε­νούς προέλευσης. Η δράση των παραγόντων αυτών είναι συνήθως συνεργική, καθιστώντας, έτσι, δύσκολο το δια­χωρισμό τους. Επιπλέον, μπορεί να συνυπάρχουν και επιβαρυντικοί παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη βαρύτητα της οδοντικής φθοράς. Η ταξινόμηση της οδοντικής φθοράς μπορεί να γίνει με βάση την εντόπιση, τη βαρύτητα ή με βάση τον υπεύθυνο αιτιολογικό παράγο­ντα. Οι μηχανισμοί με τους οποίους δημιουργούνται οι διάφοροι τύποι οδοντικής φθοράς (αποτριβές, διαβρώσεις) είναι χαρακτηριστικοί των αιτιολογικών τους παραγόντων και αναφέρονται στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία με τους όρους...

Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις με κεραμικά αυχενικά όρια

Β. ΚΡΕΤΣΗ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):139-147 Είναι γνωστό ότι με τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν πάντα άρι­στα αισθητικά αποτελέσματα, ειδικότερα στην περιοχή των προστομιακών αυχενικών ορίων, λόγω της θέας του μετάλλου. Μια εναλλακτική προσέγγιση δόθηκε από τον Brecker, το 1956 με την κατασκευή μεταλλοκεραμικής αποκατά­στασης με κεραμικά προστομιακά αυχενικά όρια, χρησιμο­ποιώντας την τεχνική του φύλλου πλατίνας. Στη συνέχεια, ακολούθησε ερευνητική προσπάθεια και από άλλους συγ­γραφείς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή νέων υλικών και τεχνικών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των τεχνικών κατασκευής μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων με κεραμικά όρια, καθώς και η αξιολόγη­ση της αυχενικής εφαρμογής, της αντοχής και της βιοσυμ­βατότητας των αποκαταστάσεων. Επιπλέον, εξετάζεται ο ενδεδειγμένος τύπος προπαρασκευής των δοντιών στήρι­ξης για μια τέτοιου τύπου αποκατάσταση....

Η περιοδοντική φλεγμονή ως παράγοντας επικινδυνότητας των ισχαιμικών καρδιαγγειακών νοσημάτων

Β. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ, I. ΒΟΥΡΟΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):111- Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ κατατάσσονται στη τρίτη θέση εμφάνισης των θανατηφόρων κρουσμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλο­νται προσπάθειες με στόχο τη διερεύνηση της εμπλοκής του φλεγμονώδους παράγοντα στην αιτιοπαθογένεια της αθηροσκλήρυνσης και κατά συνέπεια της στεφανιαίας νόσου. Η αθηροσκλήρυνση αποτελεί μία προοδευτική παθο­λογική διεργασία που εκδηλώνετα, κυρίως, στις μυϊκές αρτηρίες μέσου μεγέθους. Σύμφωνα με την υπόθεση απαντήσεως σε βλάβη, οι αθηροσκληρυντικές βλάβες ξεκινούν ως τραυματογόνες βλάβες του αγγειακού ενδοθηλίου από λοιμογόνους παράγοντες και συνεχίζουν ως τοπική φλεγμονώδης διεργασία. Στις νόσους του περιοδοντίου ο περιοδο­ντικός θύλακος αποτελεί δεξαμενή πολυάριθμων παθογό­νων αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, των οποίων η διείσδυ­ση στον υποκείμενο υποεπιθηλιακό συνδετικό ιστό που εμφανίζει πλούσια αγγείωση μπορεί να προκαλέσει...
1 2 3 4 5