ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 2 / Χρωματικοί παράγοντες της όψης των δοντιών κατά την οπτική εκτίμηση του χρώματος

Χρωματικοί παράγοντες της όψης των δοντιών κατά την οπτική εκτίμηση του χρώματος

Δ. Ι. ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(2):87-96

Η λήψη του χρώματος ίων δοντιών γίνεται με δύο διαδικασίες, την οπτική εκτίμηση και την ψηφιακή μέτρη­ση. Κατά την οπτική εκτίμηση, ο ανθρώπινος οφθαλμός καλείται να διακρίνει το χρώμα των δοντιών, καθορίζοντας ποσοτικά τις τρεις χρωματικές ιδιότητες που το συνθέ­τουν. Οι τρεις χρωματικές ιδιότητες που καθορίζουν το χρώμα των δοντιών, αλλά και κάθε έγχρωμου αντικειμέ­νου που μας περιβάλλει είναι η χρωματική οικογένεια, η χρωματική πυκνότητα και η φωτεινότητα.

Στην κλινική πράξη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να καθοριστεί ο τρόπος που οι τρεις παραπάνω χρωματικοί παράμετροι εμφανίζονται στα φυσικά δόντια μιας οδοντι­κής σύνθεσης. Επίσης, να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της απόδοσης των τριών χρωματικών παραμέτρων στα τεχνητά δόντια και οι πιθανές αποκλίσεις τους, κατά την παραγωγή των τεχνητών αποκαταστάσεων. Τα χρησιμο­ποιούμενα χρωματολόγια για την αναπαραγωγή του χρώ­ματος των φυσικών δοντιών εμφανίζουν ταξινομήσεις των χρωματικών δειγμάτων με βάση τις τρεις χρωματικές ιδιό­τητες. Η γνώση της σωστής χρήσης των χρωματολογίων των δοντιών που χρησιμοποιούνται στην οπτική εκτίμηση προϋποθέτει τη, σε βάθος, γνώση των τριών χρωματικών παραμέτρων του χρώματος των δοντιών.

Παράλληλα, κατά την επικοινωνία και μεταφορά πλη­ροφοριών μεταξύ γιατρού, τεχνίτη και ασθενή, χρησιμο­ποιούνται διάφοροι όροι με μορφή επιθέτων που δε γίνο­νται κατανοητοί με ακρίβεια από τους παραπάνω ενδιαφερόμενους.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καθοριστούν οι τρεις χρωματικοί παράμετροι και ο τρόπος που εμφανίζο­νται στα φυσικά και τεχνητά δόντια, αλλά και στα χρησι­μοποιούμενα χρωματολόγια. Παράλληλα περιγράφονται και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά πληροφοριών, σχετικά με τις τρεις χρωματικές ιδιότητες των δοντιών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οπτική εκτίμηση χρώματος, χρωματικοί παράγοντες, χρωματική οικογένεια, χρωματική πυκνότητα, φωτεινότητα