ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 2 / Χειρουργικές προσεγγίσεις για την τελειοποίηση των αισθητικών αποτελεσμάτων σε μονήρη εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου

Χειρουργικές προσεγγίσεις για την τελειοποίηση των αισθητικών αποτελεσμάτων σε μονήρη εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου

Ε. ΠΕΤΣΑ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):109-123

H προβλεψιμότητα της οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων έχει επεκτείνει στις μέρες μας το φάσμα της χειρουργικής εμφυτευματολογίας πέρα από την καθαρά λειτουργική αποκατάσταση ολικών ή μερικών νωδοτήτων και φθάνει τα αισθητικά μονήρη εμφυτεύματα στην περιοχή των προσθίων δοντιών.
Αν και οι περισσότερες σύγχρονες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες αναφέρουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης των μονήρων εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη, η υποκειμενική ικανοποίηση του ασθενή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης αισθητικά αποδεκτής λύσης αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα.
Η συχνά παρατηρούμενη αισθητική αποτυχία σε μονήρεις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις εστιάζεται κυρίως στην υφίζηση της παρυφής των περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών, στην απώλεια των όμορων θηλών και την επακόλουθη δημιουργία των αποκαλούμενων «μαύρων μεσοδόντιων τριγώνων» και, κατά μια ευρύτερη έννοια, στην αδυναμία αποκατάστασης της αρμονίας και της αισθητικής του χαμόγελου του ασθενή.
Στην παρούσα αναφορά αναλύονται τα συνήθη αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση των παραπάνω αισθητικών μειονεκτημάτων και επισημαίνονται εκείνα τα βιολογικά κριτήρια, που υπεισέρχονται στη δυνατότητα αναπαραγωγής προβλέψιμων μακροπρόθεσμων αισθητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, παρατίθενται συγκεκριμένα χειρουργικά πρωτόκολλα, που αφορούν τον ιδανικό χρόνο εμφύτευσης, την ιδανική θέση και κλίση των εμφυτευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό υπόστρωμα σκληρών και μαλακών ιστών και την προγραμματισμένη τελική προσθετική αποκατάσταση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Μονήρη εμφυτεύματα, αισθητική ζώνη, υφίζηση παρυφής μαλακών ιστών, απώλεια περιεμφυτευματικών θηλών, ιδανικός χρόνοςρισδιάστατη διευθέτηση-γωνίωση εμφύτευσης, χειρουργικά πρωτόκολλα