ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 3 / Συμβολή της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου ΟΗΙΡ-14 στη διαπολιτισμική υιοθέτησή του

Συμβολή της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου ΟΗΙΡ-14 στη διαπολιτισμική υιοθέτησή του

Χ. ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):183-188

Η στοματική υγεία έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής, η οποία αξιολογείται με ερωτηματολόγια όπως το OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14) που διαθέτει διαπολιτισμική αξιοπιστία και εγκυρότητα. Το ερωτηματολόγιο αυτό, διεθνώς, εφαρμόζεται με επιτυχία και σε ολικά νωδά άτομα με συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες, επειδή εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες και στις εξατομικευμένες αντικειμενικές τους ανάγκες, παραμέτρους αναγκαίες για την αξιολόγηση της παρουσίας των οδοντοστοιχιών στην ποιότητα ζωής τους.
Σκοπός. Η μεταφορά του ερωτηματολογίου OHIP-14 στην ελληνική γλώσσα και η διερεύνησή του εάν αποτελεί κατάλληλη μέτρηση της επίπτωσης της στοματικής υγείας στην ποιότητα ζωής των ατόμων με συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες.
Μέθοδος. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάστροφης μετάφρασης του ΟΗΙΡ-14 στην ελληνική γλώσσα. Η πρωτότυπη έκδοση OHIP-14 στα αγγλικά αποδόθηκε σε πρώτο χρόνο στα ελληνικά. Σε δεύτερο χρόνο έγινε η απόδοση από τα ελληνικά στα αγγλικά. Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε ως προς την εγκυρότητα δομής του, την αξιοπιστία του, αλλά και την ομοιογένεια των απαντήσεων 82 ολικά νωδών ατόμων με συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες.
Αποτελέσματα. Προέκυψε ότι το ερωτηματολόγιο OHIP-14 αποτέλεσε αθροιστική κλίμακα με ομοιογένεια στις απαντήσεις εύρους 0,65 έως 0,99 πού ήταν αξιόπιστη με υψηλό δείκτη εσωτερικής συνέπειας (Cronbach α 0,79). Η κλίμακα αυτή αποδείχτηκε ότι είχε εγκυρότητα δομής (συνολική μεταβλητότητα 68%).
Συμπεράσματα. Το ερωτηματολόγιο OHIP-14 στην ελληνική του απόδοση αποτέλεσε αθροιστική κλίμακα, η οποία αποτελεσματικά μέτρησε την επίπτωση της στοματικής υγείας στην ποιότητα ζωής ολικά νωδών ασθενών με συμβατικές ολικές οδοντοστοιχίες, γεγονός που συμβάλλει στη διαπολιτισμική του υιοθέτηση ως έγκυρης και αξιόπιστης μέτρησης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αθροιστικές κλίμακες, διασταυρούμενη μελέτη, κλίμακα OHIP-14, ολικές οδοντοστοιχίες, ποιότητα ζωής και στοματική υγεία