ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Συγκριτική μελέτη της αρτικαΐνης – λιδοκαΐνης στην υποβλεννογόνια αναισθησία του πρώτου μόνιμου γομφίου της κάτω γνάθου. Πιλοτική μελέτη

Συγκριτική μελέτη της αρτικαΐνης – λιδοκαΐνης στην υποβλεννογόνια αναισθησία του πρώτου μόνιμου γομφίου της κάτω γνάθου. Πιλοτική μελέτη

Ε. ΜΑΤΟΥΛΑΣ, Ι. ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ, Θ. ΛΙΛΛΗΣ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):53-56

Σκοπός: Η σ ύγκριση τ ης αρτικαΐνης 4% (με 1: 100000 επινεφρίνη) και της λιδοκαΐνης 2% (με 1: 80000 επινεφρίνη) στην επίτευξη πολφικής αναισθησίας των πρώτων μόνιμων γομφίων της κάτω γνάθου μόνο με παρειακή τοπική διʼ εμποτίσεως έγχυση.
Υλικό και Μέθοδος: Είκοσι υγιείς ενήλικες εθελοντές υποβλήθηκαν σε κάθε μία από τις ακόλουθες μεθόδους τοπικής αναισθησίας για τους πρώτους μόνιμους γομφίους της κάτω γνάθου με τυχαία σειρά: 1) Παρειακή διʼ εμποτίσεως έγχυση 1,8ml αρτικαΐνης 4% (με 1: 100000 επινεφρίνη), 2) παρειακή διʼ εμποτίσεως έγχυση 1,8 ml λιδοκαΐνης 2% (με 1: 80000 επινεφρίνη). Οι εγχύσεις έγιναν με μία τουλάχιστον εβδομάδα διαφορά μεταξύ τους. Ο έλεγχος της αναισθητοποίησης γινόταν με ηλεκτρικό πολφοδοκιμαστήρα. Σε κάθε περίπτωση γινόταν αρχικά μια μέτρηση, ενώ μετά την τέλεση της αναισθησίας γινόταν μέτρηση ανά δύο λεπτά. Το κριτήριο για επιτυχή αναισθησία ορίστηκε η απουσία αντίδρασης στη μέγιστη τιμή του πολφοδοκιμαστήρα για δύο ή περισσότερες συνεχόμενες μετρήσεις.
Αποτελέσματα: Η παρειακή διʼ εμποτίσεως αναισθησία με αρτικαΐνη 4% ήταν επιτυχής στο 75% των περιπτώσεων, ενώ η λιδοκαΐνη 2% στο 35% των περιπτώσεων. Η διάρκεια της αναισθησίας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά από έγχυση αρτικαΐνης (30,85 min) σε σχέση με τη λιδοκαΐνη (22,57 min). Αιμωδία του κάτω χείλους παρατηρήθηκε στο 80% των περιπτώσεων.
Συμπέρασμα: Η αρτικαΐνη φαίνεται να έχει καλύτερη απορρόφηση εξαιτίας της μεγαλύτερης λιποδιαλυτότητάς της. Παρʼ όλα αυτά, περισσότερες κλινικές μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Aρτικαΐνη,  λιδοκαΐνη,  πολφική αναισθησία, τοπική διʼ εμποτίσεως αναισθησία