ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 4 / Παράλυση του BELL: διάγνωση, αρχές αντιμετώπισης

Παράλυση του BELL: διάγνωση, αρχές αντιμετώπισης

Ε.-Μ. ΝΤΗΤΡΙΧ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Εργαστήριο Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(4):343-350

Ο όρος «παράλυση του Bell» αναφέρεται σε βλάβη του προσωπικού νεύρου που εντοπίζεται άπω του γεφυρικού πυρήνα και εμφανίζεται με τη μορφή σύστοιχης αδυ­ναμίας των μιμικών μυών. Ο όρος παράλυση χρησιμοποιεί­ται καταχρηστικά, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για πάρεση του νεύρου. Αναπτύσσεται εντός δύο ημερών και κορυφώνεται εντός των πρώτων 5 ημε­ρών. Παλαιότερες θεωρίες υποστήριζαν ότι η βάση της παθολογίας της νόσου ήταν κάποιο οίδημα στην έξοδο του νεύρου από τον πόρο του προσωπικού αγνώστου αιτιολογίας. Νεότερες απόψεις υποστηρίζουν ότι η αναζωπύρωση λοίμωξης από HSV-1, VZV, HHV-6, αλλά πιθανώς και άλλων ιών, μπορεί ενδεχομένως να αιτιολογήσει την εμφάνιση της νόσου. Ωστόσο ακόμα και ιδιοπαθείς παρά­γοντες όπως και αυτοάνοσες αντιδράσεις φαίνεται να σχετίζονται με τη νόσο. Ένα μεγάλο ποσοστό (71-94%) των ασθενών αυτοίάται και συνεπώς η αντιμετώπιση της ομάδας αυτής είναι συντηρητική. Οι θεραπευτικές προσεγ­γίσεις που προτείνονται για τους ασθενείς είναι η φαρμακευτική αγωγή με στεροειδές και ακυκλοβίρη ή βαλακυ- κλοβίρη, ενώ η εφαρμογή χειρουργικής επέμβασης για αποσυμπίεση του νεύρου αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα. Η αντιμετώπιση της πάρεσης έγκειται στην έγκαιρη διάγνω­σή της και στην εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητάς της, με βάση τα οποία θα επιλεγεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των σύγχρονων προβληματισμών ανα­φορικά με την αιτιολογία της παράλυσης του Bell και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ακυκλοβίρη, αναζωπύρωση HSV και VZV, παράλυση του Bell, πρεδνιζόνη