ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 2 / Οδοντοθεραπεία μη συνεργάσιμων ατόμων με ειδικές ανάγκες υπό καταστολή με φαρμακευτικές ουσίες

Οδοντοθεραπεία μη συνεργάσιμων ατόμων με ειδικές ανάγκες υπό καταστολή με φαρμακευτικές ουσίες

Σ. Στεφανίδης, Μ. Μόκαλη – Βεντούρη
ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):123-132

Η καταστολή με φαρμακευτικές ουσίες είναι μια μέθο­δος που επιτρέπει την παροχή οδοντοθεραπείας σε σημα­ντικό ποσοστό μη συνεργάσιμων ασθενών με ειδικές ανά­γκες. Συνίσταται στον κατευνασμό του ασθενούς, χωρίς να προκληθεί απώλεια συνειδήσεως ή διαταραχή των ζωτικών λειτουργιών. Ενδείκνυται σε σωματικά υγιείς ενή­λικες με νοητική υστέρηση ή ψυχικές διαταραχές, σε ασθενείς με παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήμα­τος με εκδηλώσεις στο μυοσκελετικό ή το νευρικό σύστη­μα και σε μη συνεργάσιμους ασθενείς της παιδικής ηλι­κίας. Οι χρησιμοποιούμενες ουσίες χορηγούνται από το στόμα, παρεντερικά, από το ορθό ή δια της εισπνοής. Για την επίτευξη καταστολής εφαρμόζονται τεχνικές με χρήση μιάς ουσίας ή με συνδυασμό ουσιών, όπου εκμε­ταλλεύεται το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τους. Χρησιμοποιούνται το πρωτοξείδιο του αζώτου, βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά, προποφόλη, κεταμίνη και ναρκωτι­κές ουσίες. Στις τεχνικές με συνδυασμό ουσιών χρησιμο­ποιούνται αλοθάνιο και N2O, ισοφλουράνιο και N2O, μεπε- ριδίνη και υδροξυζίνη, ένυδρος χλωράλη και υδροξυζίνη, μεπεριδίνη προμεθαζίνη και χλωροπρομαζίνη, μεπεριδίνη σκοπολαμίνη και πεντοβαρβιτάλη, κ.α. Στην εργασία περι­γράφονται, επίσης, ο καθορισμός της δοσολογίας, η προε­τοιμασία του ασθενούς, η παρακολούθηση κατά τη διάρ­κεια της καταστολής και τα κριτήρια επίτευξης ανάνηψης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντιατρική, άτομα με ειδικές ανά­γκες, αναπηρία, καταστολή