ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 4 / Οδοντικό τραύμα στα νεογιλά δόντια

Οδοντικό τραύμα στα νεογιλά δόντια

Α. ΑΡΧΑΚΗΣ, Φ.-Μ. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Δ. ΤΣΙΑΝΤΟΥ
Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):321-337

ΣΚΟΠΟΣ: Ο καθορισμός της θέσης και του μεγέθους της άνω γνάθου στην Τάξη ΙΙ κατά Angle, κατηγορία 1 αποτελεί σημαντικό βοηθητικό παράγοντα στη μελέτη της αιτιολογίας και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της συγκε­κριμένης οδοντοπροσωπικής ανωμαλίας. Σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι ο καθορισμός της θέσης και του μεγέθους της άνω γνάθου ελληνοπαίδων ηλικίας 10-12 ετών με οδοντογναθοπροσωπική ανωμαλία Τάξης ΙΙ, κατηγορία 1 κατά Angle, και η διερεύνηση των πιθανών διαφορών μεταξύ των δύο φύλων.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Περιγραφική μελέτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Μετά από ανασκόπηση των φακέλων όλων των ασθενών που θεραπεύτηκαν σε τέσσε­ρα ιδιωτικά ορθοδοντικά ιατρεία της Θεσσαλονίκης επιλέχτηκαν 136 πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες παι­διών ηλικίας 10-12 ετών που προέρχονταν από το ίδιο ακτινογραφικό εργαστήριο και πληρούσαν τα κριτήρια της μελέτης.
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Η γωνία SNA, η γωνία FH/NA, η κλίση της άνω γνάθου (ANS-PNS/FH), το άνω ύψος του προσώπου (N-CF-A), η απόσταση των σημείων ANS^PNS, η κυρτότητα του προσώπου (A^N-Pog) και η γωνία κυρτότητας (Ν-Α-Pog).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τη μελέτη και αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας αυτής προέκυψε ότι στο δείγμα των ατόμων με οδοντογναθοπροσωπική ανωμαλία Τάξης ΙΙ κατηγορίας 1 κατά Angle που μελετήθηκε δε βρέθηκε να υπάρχει προγναθισμός της άνω γνάθου. Η άνω γνάθος βρέθηκε να παρουσιάζει οπίσθια στροφή, το μήκος της βρέθηκε μικρό και το ύψος της βρέθηκε αυξημένο. Δε βρέ­θηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων για καμία από τις μεταβλητές που μελετήθηκαν.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Τάξη ΙΙ κατηγορία 1 κατά Angle, άνω γνάθος, ορθοδοντική θεραπεία, κεφαλομετρία