ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις με κεραμικά αυχενικά όρια

Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις με κεραμικά αυχενικά όρια

Β. ΚΡΕΤΣΗ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):139-147

Είναι γνωστό ότι με τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν πάντα άρι­στα αισθητικά αποτελέσματα, ειδικότερα στην περιοχή των προστομιακών αυχενικών ορίων, λόγω της θέας του μετάλλου.
Μια εναλλακτική προσέγγιση δόθηκε από τον Brecker, το 1956 με την κατασκευή μεταλλοκεραμικής αποκατά­στασης με κεραμικά προστομιακά αυχενικά όρια, χρησιμο­ποιώντας την τεχνική του φύλλου πλατίνας. Στη συνέχεια, ακολούθησε ερευνητική προσπάθεια και από άλλους συγ­γραφείς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή νέων υλικών και τεχνικών.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των τεχνικών κατασκευής μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων με κεραμικά όρια, καθώς και η αξιολόγη­ση της αυχενικής εφαρμογής, της αντοχής και της βιοσυμ­βατότητας των αποκαταστάσεων. Επιπλέον, εξετάζεται ο ενδεδειγμένος τύπος προπαρασκευής των δοντιών στήρι­ξης για μια τέτοιου τύπου αποκατάσταση.
Από τα συμπεράσματα προκύπτει ότι η επικρατέστερη τεχνική για την κατασκευή μεταλλοκεραμικών αποκατα­στάσεων με κεραμικά αυχενικά όρια είναι η τεχνική της άμεσης απόσπασης – απομάκρυνσης και το επικρατέστερο υλικό φαίνεται να είναι η αυχενική πορσελάνη. Η αυχενική εφαρμογή του κεραμικού ορίου είναι μέσα στα κλινικώς αποδεκτά όρια, μετρήσιμος σχισμοειδής χώρος μικρότε­ρος από 120μm, με ενδεδειγμένη αυχενική οριοθέτηση βάθρο ορθής γωνίας ή τοξοειδές, εύρους 1.0 – 1,5 mm. Οι αποκαταστάσεις αυτού του τύπου συνδυάζουν την αντοχή των μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων με την άριστη αισθητική του προστομιακού κεραμικού αυχενικού ορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι βιοσυμβατές με τους ιστούς, δεν ευνοούν τη συσσώρευση μικροβιακής πλάκας και δεν απε­λευθερώνουν τοξικά προϊόντα στο στοματικό περιβάλλον.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: προστομιακό κεραμικό αυχενικό όριο, μεταλλοκεραμικές στεφάνες, αποκαταστάσεις χωρίς μεταλλικό «κολλάρο»