ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 3 / Η τεχνική της εξισορρόπησης της σύγκλεισης και η σημασία της στην καθημερινή κλινική πράξη

Η τεχνική της εξισορρόπησης της σύγκλεισης και η σημασία της στην καθημερινή κλινική πράξη

Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):179-187

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τεχνική της εξι­σορρόπησης της σύγκλεισης δια του εκλεκτικού τροχισμού, τόσο σε φυσικούς φραγμούς όσο και σε τεχνητά δόντια, ώστε να γίνει κατανοητή η εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική πράξη.
Αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στη φυσιολογικά αποδεκτή σύγκλειση, καθώς και στις έννοιες «συγκλεισιακή δυσαρμονία» και «οδοντικές παρεμβολές», ενώ παράλληλα δίνονται οι πιο πρόσφατοι ορισμοί των βασικών με τη σύγκλειση εννοιών.
Στη συνέχεια στο κύριο μέρος της εργασίας, περιγρά­φεται λεπτομερώς και κατά στάδια η τεχνική της εξισορ­ρόπησης δια του εκλεκτικού τροχισμού. Είναι καλό να τονιστεί πως οι κανόνες αυτοί βρίσκουν εφαρμογή, τόσο σε φυσικά δόντια, όσο και σε προσθετικές αποκαταστάσεις, ιδιαίτερα στο στάδιο του ενδοστοματικού ελέγχου.
Στη συζήτηση του παρόντος άρθρου γίνεται μια σύντομη ανασκόπηοη της βιβλιογραφίας σχετικά με το αν οι παρεμβολές επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος και εάν η άρση των παρεμβολών δια του εκλεκτικού τροχισμού αποτελεί «θεραπευτική» ή «προληπτικού χαρακτήρα» οδοντιατρική παρέμβαση.
Το θέμα είναι πολύπλοκο και οι απόψεις αντικρουόμενες. Συμπερασματικά το άρθρο καταλήγει στο ότι σε κλινικό επίπεδο είναι αναγκαίο ο οδοντίατρος να εφαρμόζει τους κανόνες της εξισορρόπησης της σύγκλεισης, είτε σε φυσικούς φραγμούς είτε σε απλές εμφράξεις ή προσθετικές αποκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η άνεοη στον ασθενή όσο και η μακροβιότητα των αποκαταστάοεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εκλεκτικός τροχιομός, εξιοορρόπηοη της ούγκλειοης, παρεμβολές, προοθετική αποκατάοταοη