ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Η Σύγχρονη οργάνωση του οδοντιατρείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων: μια σύνοψη των απαραίτητων φαρμάκων και του βασικού εξοπλισμού

Η Σύγχρονη οργάνωση του οδοντιατρείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων: μια σύνοψη των απαραίτητων φαρμάκων και του βασικού εξοπλισμού

Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ, Σ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):13-18

Επείγουσες θεωρούνται οι καταστάσεις που απειλούν τη ζωή ενός ασθενή και χρήζουν άμεσης και αποτελεσμα­τικής αντιμετώπισης. Αν και σπάνιες, η πιθανότητα εμφά­νισής τους στο οδοντιατρείο δεν μπορεί με τίποτα να απο­κλειστεί. Επομένως, καθοριστικής σημασίας θέμα αποτε­λεί η σύγχρονη οργάνωση του οδοντιατρείου για την πρό­ληψη και τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Μια τέτοια οργάνωση ασφαλώς προϋποθέτει την παρουσία βασικού εξοπλισμού και τον εφοδιασμό με απαραίτητα φάρμακα. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν επιχειρεί ούτε να ασχοληθεί με τη διαγνωστική προσέγγιση που ενδείκνυνται για την πρόληψη και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων όμως ούτε και να εστιάσει στις φαρμακολογικές ιδιότητες συγκεκριμένων σκευασμάτων. Αντίθετα, ο στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει μια χρήσιμη σύνοψη των απαραιτήτων φαρμάκων και του βασικού εξοπλισμού που δεν πρέπει να λείπει από κάθε οδοντιατρείο. Οι συγγρα­φείς επεσήμαναν ότι οι προτάσεις τους για τη σύνθεση των φαρμάκων που συγκαταλέγονται δεν είναι απολύτως δεσμευτικές, γιατί η κατάλληλη επιλογή των απαραιτήτων φαρμάκων πρέπει να καθοδηγείται από τις εξατομικευμέ- νες ανάγκες του οδοντίατρου και τη φύση της θεραπείας. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι ο εφοδιασμός με απαραίτη­τα φάρμακα και υποστηρικτικό εξοπλισμό του οδοντιατρεί­ου είναι απλώς μέρος της σύγχρονης οργάνωσής του, η οποία επιπλέον πρέπει να διέπεται από τη φιλοσοφία της πρόληψης και να περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, την ανάπτυξη ομαδικής αντιμετώπισης και την προετοιμα­σία πάνω σε εικονικά επείγοντα περιστατικά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: