ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 1 / Η αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής με εξατομικευμένες παρεμβάσεις και χειρισμούς. Η τεχνική των οπτικών ψευδαισθήσεων

Η αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής με εξατομικευμένες παρεμβάσεις και χειρισμούς. Η τεχνική των οπτικών ψευδαισθήσεων

Α. Χατζηκυριάκος
ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):13-22

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στις διάφορες τεχνικές και τα οπτικά ευρήματα που παράγουν εικόνες διαφορετικές από τις πραγματικές, δηλαδή στις τεχνικές των οπτικών ψευδαι­σθήσεων. Η χρήση της οπτικής ψευδαίσθησης είναι ένας. ακόμη, τρόπος αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προβλημάτων που προκύπτουν από την ανάγκη αισθητικής αποκατάστασης της πρόσθιας περιοχής του στόματος.
Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των οπτικών ψευδαισθήσεων που αφορούν, κυρίως, στη διαχείριση των γραμμών, γωνιών, φωτός και σκιάς τα οποία όταν εναλλάσσο­νται πάνω σε ένα αντικείμενο έχουν τη δυνατότητα να αλλά­ζουν την εμφάνιση και το σχήμα του. Αμέσως μετά αναφέρο­νται οι τεχνικές που προκαλούν την οπτική ψευδαίσθηση σχε­τικά α) με το σχήμα και τις κυρτότητες β) τη θέση και τη διά­ταξη, καθώς και γ) το χρώμα των φυσικών, αλλά κυρίως των τεχνητών δοντιών των προσθετικών αποκαταστάσεων.
Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμέ­νες πρακτικές εφαρμογές των οπτικών ψευδαισθήσεων όπως οι περιπτώσεις ευρύτερου και στενότερου φυσιολογικού χώρου, οι περιπτώσεις κοντών ή ψηλών δοντιών, οι περιπτώ­σεις εκτεταμένων ναρθηκοποιήσεων και στις οποίες, συχνά, επιβάλλεται η επίτευξη μιας διαφορετικής οπτικής αντίληψης από την πραγματική (ψευδαίσθηση) για αισθητικούς λόγους. Ακόμη, αναφέρονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ηλι­κίας και του φύλου που πρέπει να ενσωματώνονται στις απο­καταστάσεις για ένα αποδεκτό, αισθητικά, αποτέλεσμα.
Τέλος, ακολουθεί η συζήτηση των όσων έχουν αναφερ­θεί, και η οποία καταλήγει ότι για την επίτευξη ενός αισθητικά αποδεκτού αποτελέσματος, πρέπει να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο εργασίας και το οποίο ξεκινάει με τη διάγνωση-διαπίστωση του αισθητικού προβλήματος μέσα από την ενημέρωση και συζήτηση με τον ασθενή, συνεχίζει με τη λήψη φωτογραφιών και την κατασκευή διαγνωστικών εκμαγείων, όπου επιχειρούνται διαγνωστικά κερώματα και δοκιμάζονται όλες οι δυνατές λύσεις.
Οι μεταβατικές αποκαταστάσεις αποτελούν, επίσης, ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, στις οποίες μετά από επίπονη προσπάθεια πρέπει να ενσωματώνονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αφορούν την μορφολογία και την επι­φανειακή υφή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρώματος, τη διαχείριση των αντανακλάσεων του φωτός, ώστε τελικά να μεταφερθούν στην μόνιμη αποκατάσταση με το ανάλογο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αισθητική, ειδικά χαρακτηριστικά, οπτι­κή ψευδαίσθηση, προσθετική αποκατάσταση