ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 3 / Βαθμός διαλυτότητας φυραμάτων έμφραξης ριζικών σωλήνων

Βαθμός διαλυτότητας φυραμάτων έμφραξης ριζικών σωλήνων

Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Π. ΜΠΕΛΤΕΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):169-179

Μια από τις βασικότερες ιδιότητες που πρέπει να πληρεί κάθε φύραμα σε έναν ενδοδοντικά θεραπευμένο ριζικό σωλήνα είναι η αντίσταση στη διάλυση. Το φαινόμενο της διάλυσης συμβαίνει στο μυλικό ή στο ακρορριζικό τριτημό- ριο της ρίζας εξαιτίας της φυσικοχημικής αλληλεπίδρασης της εκτιθέμενης επιφανειακής δομής των φυραμάτων με το υγρό περιβάλλον είτε της στοματικής κοιλότητας είτε των περιακρορριζικών ιστών. Η βιβλιογραφική ανασκόπη­ση που ακολουθεί έχει ως στόχο την αξιολόγηση και τη σύγκριση των εξαχθέντων ποσοτικών και ποιοτικών απο­τελεσμάτων, τη διερεύνηση της αιτιολογίας της διάλυσης των φυραμάτων και τις επιπτώσεις του φαινομένου στην ποιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας, στη στοματική και γενική υγεία του ασθενούς. Η έρευνα αναφορικά με τη διαλυτότητα περιλαμβάνει τις σπουδαιότερες κατηγορίες φυραμάτων, δηλαδή τα φυράματα ΖnΟΕ, πολυκετονικών παραγώγων, Ca(OH)2, εποξυλικών ρητινών, υαλοϊονομερούς κονίας και σιλικονούχων παραγώγων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διαλυτότητα, ενδοδοντικά φυράματα