ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 1 / Αποκαταστάσεις οπίσθιων τερηδονισμένων δοντιών: Αντικατάσταση παλαιών εμφράξεων αμαλγάματος με αισθητικά υλικά: Κριτήρια τοποθέτησης ή αντικατάστασης

Αποκαταστάσεις οπίσθιων τερηδονισμένων δοντιών: Αντικατάσταση παλαιών εμφράξεων αμαλγάματος με αισθητικά υλικά: Κριτήρια τοποθέτησης ή αντικατάστασης

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΟΥ – ΚΟΥΜΠΙΑ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):41-51

Αναμφίβολα, τα τελευταία 30 χρόνια η αποκαταστατική οδοντιατρική έχει γνωρίσει επανάσταση στις τεχνικές, στα διαθέσιμα υλικά και στα επιλεγόμενα σχέδια θεραπεί­ας. Έτσι, σι εντυπωσιακές βελτιώσεις στις σύνθετες ρητί­νες και στα συνδετικά συστήματα, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις των ασθενών, αλλά και των οδοντιάτρων για αισθητικές αποκαταστάσεις, έχουν επιφέρει στροφή στην οδοντιατρική, καθιστώντας τις σύνθετες ρητίνες ουσιαστι­κής σημασίας εμφρακτικό υλικό για τις αποκαταστάσεις των πίσω δοντιών. Σήμερα, λοιπόν, αν και υπάρχει πραγ­ματική πληθώρα αισθητικών υλικών και τεχνικών, δε δια­θέτουμε το ιδεώδες υλικό που καλύπτει όλες τις εναλλα­κτικές απαιτήσεις. Ο οδοντίατρος είναι εκείνος, ο οποίος οφείλει κάθε φορά να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά και την κατάλληλη τεχνική, με τη βοήθεια των οποίων θα αποκαταστήσει κατά περίπτωση τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να εκθέσει στους κλινικούς οδοντιάτρους επιστημο­νικά δεδομένα που ενδέχεται να τους βοηθήσουν στην κρίσιμη απόφασή τους κατά τη διαδικασία αντικατάστασης μιας έμφραξης, (στην οποία τους παρέχεται η ευχέρεια ελεύθερης επιλογής – τοποθέτησης μιας έμφραξης – ασχέτως του εάν ο/η ασθενής επιζητεί τη μη τοποθέτηση αμαλγάματος). Η μελέτη αυτή α)αναλύει τα κριτήρια επι­λογής των αποκαταστατικών υλικών, β) κατηγοριοποιεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την κλινική έκβαση των εμφράξεων από σύνθετη ρητίνη (παράγοντες που σχετίζο­νται με το υλικό, τον οδοντίατρο, τον ασθενή), γ) προτεί­νει τεχνικές για την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη μακροβιότητα των εμφράξεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αποκαταστάσεις οπίσθιων δοντιών, Αισθητικές αποκαταστάσεις, Αντικατάσταση εμφράξεων αμαλγάματος