ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 2 / Απεικονιστικές μέθοδοι στον προεγχειρητικό έλεγχο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Απεικονιστικές μέθοδοι στον προεγχειρητικό έλεγχο για τοποθέτηση εμφυτευμάτων

ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Γ. ΤΕΖΑΨΙΔΗΣ, ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ, Α. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, Γ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):103-114

Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να παρουσιαστούν όλες οι απεικονιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον προεγχειρητικό έλεγχο των εμφυτευμάτων με τις ενδείξεις τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που η κάθε μια παρουσιάζει. Το οστούν μπορεί να μελετηθεί μόνο με τη βοήθεια απεικονι- στικών τεχνικών. Η εκτίμηση της σχέσης του οστικού υπο­στρώματος προς εμφύτευση με το γναθιαίο πόρο, τα γνα- θιαία άντρα, τις ρινικές κοιλότητες και τον τομικό πόρο είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της καλής υγείας του ασθενούς και την επιτυχία της οστεοενσωμάτωσης. Επίσης, ο προσδιορισμός αυτός προεγχειρητικά είναι απα­ραίτητος για την επιλογή των βέλτιστων θέσεων και κλίσε­ων εμφύτευσης όπως, επίσης, και για την επιλογή του εμφυτεύματος με το κατάλληλο μήκος και εύρος.
Οι τεχνικές που παρουσιάζονται είναι οι περιακρορριζι­κές ακτινογραφίες (συμβατικές και ψηφιακές), η πανοραμι­κή ακτινογραφία, η πλάγια κεφαλομετρική, η συμβατική τομογραφία, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία.
Συμπερασματικά, αναδεικνύονται τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου διαγνωστικού μέσου για κάθε περίπτωση που είναι το διαγνωστικό κέρδος, η επιβάρυνση από την ακτινοβολία, η ακρίβεια των μετρήσεων, το πόσο προσβάσιμη είναι η κάθε μέθοδος και το οικονομικό κόστος.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Προεγχειρητικός έλεγχος εμφυτευμάτων, αξονική, μαγνητική τομογραφία