ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 2 / Αλκοολούχα διαλύματα. Η άλλη προσέγγιση για την καθαριότητα των χεριών στο οδοντιατρείο

Αλκοολούχα διαλύματα. Η άλλη προσέγγιση για την καθαριότητα των χεριών στο οδοντιατρείο

Μ. Βουλγαροπούλου, Α. Τζοβαέρης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):133-138

Στη βιβλιογραφική αυτή εργασία, που είναι βασισμένη σε σύγχρονες ερευνητικές μελέτες και αφορούν στην υγι­εινή των χεριών των εργαζομένων σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα στην Ευρώπη και Αμερική, εξετάζονται οι μέχρι σήμερα συνιστώμενες τεχνικές καθαρισμού των χεριών αλλά, κυρίως, αναφέρονται όλα όσα σχετίζονται με τη χρήση νέων προϊόντων με βάση την αλκοόλη, και πιο συγκεκριμένα, την αιθανόλη, την Ν-προπανόλη ή την ισοπροπανόλη.
Γίνεται αναφορά της φυσιολογικής μικροβιακής χλω­ρίδας του δέρματος των χεριών, των παθογόνων μικροορ­γανισμών, που απαντώνται εκεί, και των χημικών ιδιοτή­των των αλκοολών. Περιγράφονται λεπτομερειακά τόσο το μικροβιακό πεδίο δράσης των διαλυμάτων με βάση το μόριο της αλκοόλης όσο και τα πλεονεκτήματα αυτών, που είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η ευνοϊκή επίδραση στο δέρμα συγκριτικά με άλλα αντισηπτικά διαλύματα και με την κλασσική μέθοδο καθαρισμού με νερό και σαπούνι. Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που καταγράφονται στην εργασία αυτή, φαίνεται ότι η σύγχρονη μέθοδος καθαρισμού των χεριών στο ιατρείο με αλκοολούχα διαλύ­ματα υπερτερεί της κλασσικής μεθόδου με νερό και σαπούνι και τείνει να την αντικαταστήσει σε πολλές περι­πτώσεις,

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Καθαρισμός των χεριών, υγιεινή, σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα, αντιμικροβιακή δράση