ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 3 / Ακτινογραφική εκτίμηση της αποκατάστασης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μέρος Ι. Κλινικοστατιστική μελέτη αρχείου. Επιλεγόμενοι τύποι αποκατάστασης και συχνότητα τοποθέτησης ενδορριζικών αξόνων και στεφανών

Ακτινογραφική εκτίμηση της αποκατάστασης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μέρος Ι. Κλινικοστατιστική μελέτη αρχείου. Επιλεγόμενοι τύποι αποκατάστασης και συχνότητα τοποθέτησης ενδορριζικών αξόνων και στεφανών

Κ. Σταμούλης, Ν. Τσίγγος, Δ. Τορτοπίδης, Π. Παντολέων
ΣΤΟΜΑ 2004;32(3):199-203

Η αποκατάσταση ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού αποτελεί μια κοινή και ταυτόχρονα σημαντική διαδικασία στην καθημερινή κλινική πράξη. Η αποκατάσταση μπορεί να περιλαμ­βάνει, απλά, μια έμφραξη της κοιλότητας μυλικής διάνοιξης ή και μυλική ανασύσταση με ενδορριζικό άξονα, χυτό ή μεταλλικό προκατασκευασμένο, σε συνδυασμό με στεφάνη ολικής κάλυψης σε δόντια που παρουσιάζουν εκτεταμένη μυλική καταστροφή.
Σκοπός της εργασίας ήταν η αναζήτηση στοιχείων για τους τύπους αποκατάστασης που επιλέγουν οι κλινικοί οδοντίατροι, όταν αντιμετωπίζουν ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια.
Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 1.111 πανοραμικές ακτι­νογραφίες που προήλθαν από 3.140 ιστορικά των αρχείων των εργαστηρίων της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας, καθώς και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, της χρονικής περιόδου 1997— 2000, όπου εντοπίστηκαν 2.440 ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, από τα οποία τα 2.259 είχαν ως υλικό έμφραξης κώνους γουταπέρκας. Το είδος του άξονα (χυτός ή μεταλλικός προκατα- σκευασμένος με σπειρώματα και αγκυρώσεις) καθορίστηκε με βάση τη σαφή απεικόνιση της ύπαρξης < όχι σπειρώματος ή των προεξοχών αγκύρωσης στο σχήμα των αξόνων. Η ύπαρξη ή μη προσθετικής αποκατάστασης διαπιστώθηκε στην ακτινογραφία με βάση την ομοιογενή αντίθεση (contrast) και το συνεχές όριο της στεφάνης.
Στα 2.259 ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια με κώνους γου­ταπέρκας εντοπίστηκαν 413 (18,3%) ενδορριζικοί άξονες για τη συγκράτηση του υλικού μυλικής ανασύστασης, από τους οποίους οι 317 (76,8%) ήταν προκατασκευασμένοι.
Από τα 2.259 ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, τα 1.027 (45,5%) είχαν καλυφθεί με στεφάνη ολικής κάλυψης και από αυτά στα 286 (27,8%) η αποκατάστασή τους περιελάμβανε ενδορριζικό άξονα με ψευδομύλη.
Τέλος, στο συγκεκριμένο δείγμα, από τα 1.232 (54,54%) δόντια χωρίς στεφάνη, στα 1.105 (89,7%) ενδοδοντικά θεραπευ­μένα δόντια δεν εντοπίστηκε ενδορριζικός άξονας και στεφάνη ολικής κάλυψης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, ενδορριζικός άξονας, ψευδομύλη, στεφάνη ολικής κάλυ­ψης